top of page
Logo Interactive Monkey wit transparant
0

Algemene voorwaarden

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Neque quis scelerisque a arcu. Egestas libero urna malesuada nunc sed adipiscing eget vitae. Dignissim velit ut quam augue aenean duis mauris nunc elit.

Waar kunnen we mee helpen?

Bedankt voor je bericht!

CONTACT OPNEMEN

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen doen?

Plant achtergrond

Definities

1. Interactive Monkey: gevestigd te Hilversum onder KvK nr. 82426899.
2. Klant: degene met wie Interactive Monkey een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Interactive Monkey en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Interactive Monkey.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

1. Aanbiedingen en offertes van Interactive Monkey zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanbiedingen en offertes

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Interactive Monkey zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Interactive Monkey slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Aanvaarding

Betalingen en betalingstermijn

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Opschortingsrecht

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Interactive Monkey gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan
Interactive Monkey.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Interactive Monkey zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Interactive Monkey op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Interactive Monkey, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Interactive Monkey te betalen.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. De klant moet declaraties binnen 30 dagen na factuurdatum aan Interactive Monkey betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Interactive Monkey de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
3. Interactive Monkey behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Prijzen

1. Alle prijzen die Interactive Monkey hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend-of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Interactive Monkey hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Interactive Monkey te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Interactive Monkey vastgesteld op grond van het begroot aantal uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Interactive Monkey, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief of totaalbedrag (fixed-fee) is overeengekomen.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Interactive Monkey voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Interactive Monkey heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Interactive Monkey tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Interactive Monkey tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en / of extra uren voor rekening van de klant.

Verrekening

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
a. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
b. Zaken van Interactive Monkey die bij de klant aanwezig zijn.
c. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
2. De klant geeft op eerste verzoek van Interactive Monkey de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Verzekering

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Interactive Monkey te verrekenen met een vordering op Interactive Monkey.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Interactive Monkey enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Interactive Monkey.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien nodig en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Interactive Monkey de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Interactive Monkey redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Interactive Monkey en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Interactive Monkey schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Interactive Monkey ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Interactive Monkey waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, danwel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Interactive Monkey schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a. Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.
b. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Interactive Monkey een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een
bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Interactive Monkey waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Interactive Monkey tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Interactive Monkey geleverde producten en / of diensten.

1. De klant dient een door Interactive Monkey geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Interactive Monkey daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Interactive Monkey uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Interactive Monkey in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Interactive Monkey gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Klachten

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Interactive Monkey.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Interactive Monkey ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Ingebrekestelling

Als Interactive Monkey een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Interactive Monkey verschuldigd zijn.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

1. Interactive Monkey is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Interactive Monkey aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
3. Interactive Monkey is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Interactive Monkey aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het
schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van enige verplichting.

Aansprakelijkheid Interactive Monkey

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Interactive Monkey vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Vervaltermijn

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Interactive Monkey toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Interactive Monkey niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Interactive Monkey in verzuim is.
3. Interactive Monkey heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Interactive Monkey kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond
geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Recht op ontbinding

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Interactive Monkey in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Interactive Monkey kan worden toegerekend in een van de wil van Interactive Monkey onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Interactive Monkey kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook -doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer-en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Interactive Monkey 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Interactive Monkey er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Interactive Monkey is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Overmacht

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging van de overeenkomst

1. Interactive Monkey is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Interactive Monkey zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Interactive Monkey.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Overgang van rechten

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Interactive Monkey bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Interactive Monkey is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Opgesteld op 14 Oktober 2021

bottom of page